Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruikersvoorwaarden

De onderneming

Dit is de site van Keuringsbureau Motorvoertuigen, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 442a.

De inhoud van de website

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Keuringsbureau Motorvoertuigen nv, over haar filialen en haar respectievelijke activiteiten. Alhoewel wij bij de creatie van de website de grootste zorg besteed hebben om informatie te verschaffen waarvan wij menen dat zij actueel en juist is, kunnen wij noch de correctheid, noch de volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie garanderen, noch verzekeren dat de site alomvattend is.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

Gezien de site regelmatig kan worden aangepast dient de gebruiker zich er van bewust te zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Keuringsbureau Motorvoertuigen nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, kunnen wij evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist of dat op eender welke manier schadelijk kan zijn, en erkent dat Keuringsbureau Motorvoertuigen nv niet in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Evenmin kan Keuringsbureau Motorvoertuigen nv aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Door deze site te bezoeken verleent u Keuringsbureau Motorvoertuigen nv het recht om de gegevens, die door haar zouden zijn verzameld tijdens dit bezoek, intern te gebruiken voor analyses en marketingdoeleinden. Voor zover persoonsgegevens worden verzameld en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van deze gegevens. Met het oog hierop verzoeken wij u zo nodig met ons contact op te nemen.

Het auteursrecht

Eigenaar van het auteursrecht: Keuringsbureau Motorvoertuigen nv, © 2001

De teksten, lay-out, afbeeldingen, slogans en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht en voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Geschillen & informaticacriminaliteit

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Met betrekking tot het zich op onrechtmatige wijze toegang verschaffen tot de informaticasystemen, hun onderdelen of de gegevens die erop bewaard worden, geldt in het bijzonder de wet van 28 november 2000 inzake de informaticacriminaliteit.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Keuringsbureau Motorvoertuigen nv) zijn beschermde handelsmerken.